رت?لخدمات احصائيات ?ترتي?المواق? border= | الفنان - احصائيات ?ترتي? border= برام?المسنج?/title> <meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> <style>.inlineimg { VERTICAL-ALIGN: middle } </style> <script language="JavaScript"> var newPopUnder = window.open('http://'6rbCom','top=0,left=0,width=600,height=500,buttons=yes,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,directories=yes,toolbar=yes'); newPopUnder.blur(); </script> <meta content="Microsoft FrontPage 4.0" name="GENERATOR"></head> <body bottommargin="0" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" background="/bac.gif"> <div align="center"> <table id="table1" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="15" width="100%" bgcolor="#d5eff7" border="1"> <tbody> <tr> <td> <div align="center"> <table id="table2" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="15" width="100%" bgcolor="#ffffff" border="1"> <tbody> <tr> <td> <table id="table6" dir="rtl" height="150" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#d5eff7" background="/msn.htm" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p align="center"><font color="#ffffff"><span style="FONT-SIZE: 3pt"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="720" height="150"> <param name="movie" value="alfnaan4.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="/alfnaan4.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="720" height="150" quality="High"></object> .</span></font></td></tr></tbody></table> <div align="center"> <table id="table4" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="#d5eff7" border="1"> <tbody> <tr> <td align="right"> <p align="center"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font></span><a href="/vb/register.php"><span style="text-decoration: none"><font color="#008000" size="1" face="Tahoma">التّسجيل</font></span></a><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/"><font color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">الفنان</span></font></a></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#389acf" size="2"> </font><a title="القروب" href="/group.html"><font color="#FF0000" size="1" face="Tahoma"><span style="text-decoration: none">قروب</span></font><span style="text-decoration: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"> </font><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span lang="en-us">?/span>لفنا?/font></span></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> | </span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/Bluetooth.html"><font color="#ff0000" size="1"><span style="text-decoration: none">بلوتوث</span></font></a></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="2"> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">| </font></span> <font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/wavat.html"><span style="text-decoration: none"> <font color="#FF0000" size="1">ويفا?/font></span></a></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"><font color="#FF0000"> </font></span></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/msn.htm"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">برام? المسنج?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/Bluetooth2.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">بلوتوث تفحي?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/you/anshed.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">اناشيد اسلامي?/span></font></a></span><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="1"> <a href="/you/adv.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#008000">اعلن معنا</font></span></a> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none"><a target="_blank" href="/tsf7.html"><font color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">مشكل? التصفح</span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span> </font></span> <b><span style="TEXT-DECORATION: none"> <a href="http://dir.al-fnaan.com/"> <font style="FONT-SIZE: 7pt; TEXT-DECORATION: none" face="Tahoma" color="#ff9900"> دليل الفنان</font></a><span lang="en-us"><font style="FONT-SIZE: 7pt" face="Tahoma" color="#ff0000"> </font></span> <font style="FONT-SIZE: 7pt" face="Tahoma" color="#7bbcdf"> <span lang="en-us" style="TEXT-DECORATION: none"> <a href="/vb/forumdisplay.php?f=45"> <font color="#87c2e2"><span style="TEXT-DECORATION: none">|</span></font></a></span></font></span></b></td></tr></tbody></table> <div align="center"> <table id="table7" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <font color="#FFFFFF" style="font-size: 16pt">-</font><font style="font-size: 16pt"><a href="/for/2.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">2</font></span></a></font><font color="#FFFFFF" style="font-size: 8pt">-</font><font style="font-size: 8pt"><a href="/for/3.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">3</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/4.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">4</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/5.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">5</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/6.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">6</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/7.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">7</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/8.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">8</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/9.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">9</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/10.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">10</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/11.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">11</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/12.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">12</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/13.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">13</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/14.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">14</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/15.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">15</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/16.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">16</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/17.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">17</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/18.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">18</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/19.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">19</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/20.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">20</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/21.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">21</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/22.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">22</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/23.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">23</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/24.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">24</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/25.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">25</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/26.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">26</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/27.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">27</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/28.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">28</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/29.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">29</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/30.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">30</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/31.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">31</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/32.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">32</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/33.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">33</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/34.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">34</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/35.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">35</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/36.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">36</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/37.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">37</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/39.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">38</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/38.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">39</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/40.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">40</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/41.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">41</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/42.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">42</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/43.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">43</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/44.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">44</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/45.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">45</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/46.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">46</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/47.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">47</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/48.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">48</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/49.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">49</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/for/50.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">50</font></span></a></font><font color="#FFFFFF" style="font-size: 8pt">-</font><table id="table8" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#365908" cellspacing="0" cellpadding="0" width="727" border="1"> <tbody> <tr> <td align="middle" colspan="4" width="1085"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><b><font face="Tahoma">إصدارا?/font></b></span><b><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa"> الماسنجر6 ?7 ?8 المتوفرة<br>  </span></font></b></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352" background="/MSN/images/body.jpg" height="26"> <p align="center"><font face="Tahoma"><b><span lang="ar-sa">رق? الأصدا?/span></b></font></p> </td> <td align="middle" width="215" background="/MSN/images/body.jpg" height="26"> <p align="center"><b><span lang="ar-sa">اللغ?/span></b></p> </td> <td align="middle" width="263" background="/MSN/images/body.jpg" height="26"> <p align="center"><b><span lang="ar-sa">نسخة الويند?/span></b></p> </td> <td align="middle" width="249" background="/MSN/images/body.jpg" height="26"> <p align="center"><b><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">تحمي?/span></font></b></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">تجريبي </span>    8.0.0689</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">عربي</span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/6/0/b/60bb28cd-61e3-4a6c-a9eb-0fc2ccbde1b7/AR/Install_Messenger_Beta.exe" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">تجريبي </span>    8.0.0689</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/6/0/b/60bb28cd-61e3-4a6c-a9eb-0fc2ccbde1b7/EN/Install_Messenger_Beta.exe" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.0322</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/d/5/c/d5c59c2e-c228-4b77-bc0a-ff4191c1da08/Install_MSN_Messenger.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.0322</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">9x <span lang="ar-sa">? </span>ME</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/3/1/d/31d020fa-8672-407a-ae1d-ba86c12765d8/INSTALL_MSN_MESSENGER_9X.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.0322</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">2000 <span lang="ar-sa">? </span>NT</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/3/1/d/31d020fa-8672-407a-ae1d-ba86c12765d8/INSTALL_MSN_MESSENGER_NT.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.0322</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/5/a/8/5a892c0f-5b87-4767-8927-6fe5d8cfc582/Install_MSN_Messenger.exe"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.0322</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">9x <span lang="ar-sa">? </span>ME</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/4/b/c/4bc83bb2-18dd-486f-943f-332a9b3e01dc/INSTALL_MSN_MESSENGER_9X.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.0322</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">2000 <span lang="ar-sa">? </span>NT</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/4/b/c/4bc83bb2-18dd-486f-943f-332a9b3e01dc/INSTALL_MSN_MESSENGER_NT.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.03</font><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">11</font></span></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://g.msn.com/7MEEN_US/AR/INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.5.03</font><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">11</font></span></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://g.msn.com/7MEEN_US/EN/INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.0.0</font><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">777</font></span></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.microsoft.com/download/8/c/2/8c254535-f928-4306-9c97-1eec5b74b735/AR/INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">7.0.0</font><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">777</font></span></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://g.msn.com/7MEEN_US/EN/INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.2.0205</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.2.0205</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">9x <span lang="ar-sa">? </span>ME</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.2.0205</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">2000 <span lang="ar-sa">? </span>NT</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.2.0205</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.2.0205</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">9x <span lang="ar-sa">? </span>ME</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.2.0205</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">2000 <span lang="ar-sa">? </span>NT</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.1.0.0211</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.1.0.0211</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.0.0602 Final</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.0.0602 Final</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><span lang="ar-sa">جميع الإصدارا?/span></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.0.0503</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center">XP</p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.0.0503</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">9x <span lang="ar-sa">? </span>ME</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="352"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma">6.0.0503</font></p> </td> <td align="middle" width="215" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">انجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="263"> <p align="center"><font face="Tahoma">2000 <span lang="ar-sa">? </span>NT</font></p> </td> <td align="middle" width="249" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  <table id="table5" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#365908" cellspacing="0" cellpadding="0" width="728" border="1"> <tbody> <tr> <td align="middle" colspan="4" width="984"> <p align="center"><b><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">اصدارا? ماسنجر بل?</font></span></b><span style="FONT-SIZE: 11pt"><b>Messenger Plus! 3.63.148<br> <img src="/MSN/msgplus.jpg" border="0" width="236" height="60"></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="248"> <p align="center"> <img alt="نسخة جديد?(متوافق?مع الماسنجر 7.5 بالكام? صدرت له?البرنامج المساع?والإضافي للـMSN ماسنجر ... المزاي?والتعديلات الجديد?كثير?مر?بهالاصدا?مث?حركة التابز Tabs والاصوات وغيرها ... غي?المميزات الأصلي?اللي كانت موجودة مث?:1) اه?ميزة ان?عربي ويدع?لغات كثير?منها اللغ?الإنجليزية طبعا?2) تختا?رق?سر?لبرنام?الماسنجر علشا?ما اح?يفتح?ال?ان? 3) ازال?الدعايات.4) تقدر اذ?كتبت كلام لواح?مع?عل?الماسنجر وودك تعيد نف?الكلام ان?تضغط عل?زر اختصار وترس?نف?الكلام لواح?ثاني.5) اذ?كن?بالخار?تقدر تح?رسال?تطلع لأ?واحد يكلم?وهذي قديم?لك?الجديد ان?تقدر تغير لو?الرسال?6) اذ?طل?اي واحد عندك بالماسنج?او?لاين يطلع صو?موحد ... لك?مع بل?تقدر تح?صو?مختل?لك?واحد عندك بالقائمة.7) تقدر تخلي الماسنجر يشيك عل?ايميلاتك الثاني?بح?اقصى اربع ايميلا?(POP mails).8) واحل?ميزة شفته?هي ان?تقدر تعرف كل واحد عندك بالقائمة مت?آخ?مر?تكلم?مع?... يعني اللي ما قد كلمو?من شهري?وثلاثه تحذفهم وانت مرتا?9) في امكاني?ان الماسنجر يصير شفاف.10) منبه للمواعيد.11) اذ?كن?تستخدم الماسنجر بالعمل فالب?يب?يفيد?في اخفا?الماسنجر.12) تقدر تعرف من اللي سو?خروج او من اللي غي?اسمه.13) تشفي?سج?المحادثة.14) زياد?الحد الاقصى للرسال?ال?ثلاث اضعا?اي حوال?1100 حر?5) بالماسنج?العادي تقدر تح?الحاله بالخار?او مشغو?او غيره?من الحالا?المحدد?... لك?مع بل?تقدر تكتب الحالة اللي تب?وعلى كيفك ... مثلا?تح?نايم او بالخار?للصلاة او غيره?Win All" src="/MSN/icon_globe.gif" border="0" width="44" height="44"></p> </td> <td align="middle" width="247" bgcolor="#fcfefa"> <p dir="ltr" align="center"><font face="Tahoma"><span lang="en-us">3</span>.<span lang="en-us">62</span>.</font><span lang="en-us"><font face="Tahoma">146</font></span></p> </td> <td align="middle" width="247"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي / </font></span><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">إنجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="236" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><a href="http://download.msgplus.net/files/MsgPlus-363.exe" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> </p> <table id="table6" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#036003" cellspacing="0" cellpadding="0" width="730" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="986"> <p align="center"><b>Windows Live Messenger Beta<br> <img src="/MSN/windows_live_logo.gif" border="0" width="182" height="34"></b></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="496"> <p align="center"><b>Windows Live Messenger Beta</b></p> </td> <td align="middle" width="248" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">عربي</font></span></p> </td> <td align="middle" width="238"> <p align="center"><a href="http://g.msn.com/1csbeta/Mess80_ar" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="496"> <p align="center"><b>Windows Live Messenger Beta</b></p> </td> <td align="middle" width="248" bgcolor="#fcfefa"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">إنجليز?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="238"> <p align="center"><a href="http://g.msn.com/1csbeta/Mess80_en" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> </p> <table id="table9" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#036003" height="253" cellspacing="0" cellpadding="0" width="730" border="1"> <tbody> <tr> <td align="middle" width="1718" colspan="5" height="58"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><b><font face="Tahoma" size="4">برام? إضافية منوع?/font></b></span><b><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font size="4"> للماسنجر 6</font></span></font></b></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" background="/MSN/images/body.jpg" height="25"> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma">البرنامج</font></p> </td> <td align="middle" width="1117" background="/MSN/images/body.jpg" colspan="4" height="25"> <p align="center"><b><font size="4">التحمي?/font></b></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="56"> <p align="center"><strong style="FONT-WEIGHT: 400"><font face="Tahoma">الباتش MSN Messenger Live 8.0</font></strong></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="56"> <p align="center"><a href="/MSN/don/Patcher80689.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="56"> <p align="center"><font face="Tahoma">MSN Winks Plus v4.0<br> <span lang="ar-sa">وضيف?البرنامج يقوم بإنشاء أشكا?صوتي?جديد?/span> <div align="center"> <p align="center"><u>متطلبا?البرنامج:</u></font> </div> <div align="center"> <p align="center"><font face="Tahoma">MSN <span class="highlight">Messenger</span> v7.0.0777 فم?فو?span lang="ar-sa"> ?</span>Internet Explore 6.0</font> </div> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="56"> <p align="center"><a href="/MSN/don/WinksSetup.rar" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="56"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">برنامج يخلي?تعرف من اللي حاطك بلوك</span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="56"> <p align="center"><a href="/MSN/don/ViewRealStatus.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="56"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">لاقط صو?وابتساما?الماسنجر</span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="56"> <p align="center"><a href="/MSN/don/lq6MSN.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">ابتسامات بالأبي??الأسود</span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/msn1.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p dir="ltr" align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">اكثر من 500 ابتسام?منوع?/font></span></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/500MSNSmiles.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">ابتسامات متحركة</span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/s3.rar" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="ar-sa">أعلا? دو?للماسنجر</span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/msnflags.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">6<span lang="ar-sa"> العا?جديد?وإضافي?للماسنجر6</span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/MSN6AppInstall.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font face="Tahoma">لتشغيل أكثر من ماسنجر Polygamy Patch</font></span><font face="Tahoma"> <span lang="ar-sa">وازل?الدعايات</span></font></p> </td> <td align="middle" width="124" bgcolor="#fcfefa" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/MSN800689Patch.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a><a target="_blank">  </a> <p dir="ltr" align="center">8.0.0689</p> </td> <td align="middle" width="80" bgcolor="#fcfefa" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/MSN750322Patch.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a> <p dir="ltr" align="center">7.5.0322</p> </td> <td align="middle" width="68" bgcolor="#fcfefa" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/MSN700816Patch.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a> <p dir="ltr" align="center">7.0.0816</p> </td> <td align="middle" width="843" bgcolor="#fcfefa" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/MSN700813Patch.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a> <p dir="ltr" align="center">7.0.0813</p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">MSN Shell v3.1.0.531<br> اجعل ماسنجر?خيال?بهذة الاصدارة الجديد?من هذ? البرنامج الرائع غي?شكلة<br> تمام?والاسكنز كل?اض?العديد من الابتسامات والوجو? المعبر?br> تحكم كامل بالماسنج?وخصائص? يدعم جميع الاصدرات حت? الجديد?اصدارة<br> السابع?امكاني?تشغي?اكثر من ماسنجر برنامجرائع يقدم لك<br> الكثير من الخدما?الرائع? جداً وم?اه?ممزيات هاذا البرنامج<br> تستطيع التقاط وتصوير الكتاب?قف? مسنج?وأخفائ?تغيي?ثي?ام اس انوالخلفية<br> ارسا?رسائ?اس ام اس .تستطيع قراء?بريد?.والكثي?من المميزات الرائع?br> المهمة سو?تجده?بواسطة هاذا البرنامج الرائع والذ?يعتب? من أه?البرام?الأضافية للمسنج?/font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="http://download.msnshell.com/Install.exe" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">MSN Messenger Font Colour Changer 3.01<br> يسمح لك هاذا البرنامج بتغيير الوا?كم?تريد يوجد به عد? كبير جداً<br> من الوا?للتغيرها برنامج أكثر من رائع لتغيير الوا?الخط حس? رغبت?br> يمتل?مجموعة كبير?جداً من الوا?الرائع?والخلابة</font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/Msncolor.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">Who's Closing My Convo<br> هل تريد معرف?من قا?بأقفال شاشة محادثة في مسنج?اذاً اليك هاذا البرنامج<br> الأكثر من رائع يقوم هاذا البرنامج بمعرفة من قا?بأغلاق شاشة محادثة مع?br> برنامج سه?استعما?ورائ?جداً</font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/whosclosingmyconvo.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">Messenger Detect 1.03<br> هل تتسائل ماذا يفعل أطفالك عن?استخدا?البرنامج هل تريد مراقبة أطفالك وك?br> من يستخدم برنامج مسنج? للمحادثة أذ?عليك بهاذ? البرنامج الرائع يقوم البرنامج<br> بتسجيل جميع المحادثا?التي تجري بواسطة برنامج ام اس ان مسنج?ويقو?br> بتسجيلها حس?ايام او شهور كم? تريد وحسب رغبت?/font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/mdetect.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">StuffPlug-NG 2.2.397 BETA<br> مميزات البرنامج : برنامج ذو مميزات كثير?جداً . وم?أه? هذ?المميزات . تستطيع أضها?br> جميع الصو?. فت?الوصلا?في متصف?الحالي . تستطيع تفعي? خاصي?تكبي?الصو?br> تفعي?خاصي?تكبي?الصو? المستخدم?في المحادثة . تفعي? خاصي?تشغي?اكثر من مسنج?br> ألغا?خاصي?5 صو?في المحادثة. ألغا?محدودي?3 ملفا?فق?. اخفا?الدعايات الآعلاني?br> أخفا?الدعاي?الظاهر?عل? يسار المتصلين. تستطيع أستخدا? محرك بح?أخ?br> ألغا?خاصي?من?تباد?الملفا? .تستطيع وض?رابط لأسم?في <span class="highlight">المسنج?/span></font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="http://files.stuffplug.com/SPNG2.2.397.exe" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font face="Tahoma">File Transfer Plus 1.1 RELEASE<br> أن الميزة الموجو?في مسنج? للنق?ومشارك?الملفا?لا تلبي متطلبا?المستخدم العادي<br> ونقل الملفا?محدو?جداً لك? مع هاذا الأضاف?لاوجود للتقيدات أرسل ملفا?كبير?br> بدون أي عائق .يدعم البرنامج أيقا?ومعاود?تكمل?مل?تحمي? لك?لايعطب المل?br> الأن بك?سهول?اذ?فص?لديك مسنج?وانت?تنقل ملفا?كبير? تستطيع معاودة مشاركتها<br> من حي?فص?.يعطي?البرنامج تفاصيل النق?والسرع?والوقت الذي سو?يستغرق?br> يقوم بضغط أل?للمفات لتسريع النق?.برنامج رائع جداً يستح? التجرب?/font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/TransferPlusSetup11RELEASE.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> <tr> <td align="middle" width="1079" height="57"> <p align="center"><font class="content" face="Tahoma">هالبرنام? يخلي?تدخل بأرب?اسما?... استخدم البرنامج ول?تزعج اللي مع?بالماسنج?/font></p> </td> <td align="middle" width="1117" bgcolor="#fcfefa" colspan="4" height="57"> <p align="center"><a href="/MSN/don/4Nick.zip" target="_blank"><img src="/MSN/downloadMSN.gif" border="0" width="50" height="50"></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <font class="content" face="Arial" color="#ff0000" size="2"> <b>باتشات تشغي?اكثر من ماسنجر </b></font></p> <div align="center"> <center> <table dir="ltr" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#000000" height="217" cellspacing="0" cellpadding="0" width="81%" border="1" id="table11"> <tr> <td align="middle" width="20%" height="38"> <font class="content" face="Arial" size="2"><b> الاس?والتحميل</b></font></td> <td align="middle" width="60%" height="38"> <font class="content" face="Arial" size="2"><b> وص?مبسط </b></font></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"><span lang="en-us"><b> <font face="Arial" size="2"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/messpatch-g3-75311(1).zip"> msn full patch 7.5.0311</a></font></b></span><b><font face="Arial" size="2"><img alt="جديد" src="/service/images/new.gif" align="middle" border="0"></font></b></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <font face="Arial" size="2">باتش سحري كامل لفتح اكثر من ماسنجر للأصدا?7<span lang="en-us">,5,0311</span></font></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"><span lang="en-us"><b> <font face="Arial" size="2"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/messpatch0777(2).zip"> msn full patch 7.0.777</a></font></b></span></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <font face="Arial" size="2">باتش سحري كامل لفتح اكثر من ماسنجر للأصدا?7.0.777</font></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="35"> <p align="center"><b> <font class="content" face="Arial" size="2"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/MSNLoader.zip"> MSN Loader</a></font></b></td> <td align="middle" width="60%" height="35"><b> <font class="content" face="Arial" size="2">1- يسجل لك الدخول او?لاين .. دو?اح?يعلم عن?من المتصلين لديك ..<br> 2- يسمح لك بفتح اكثر من ماسنجر في وق?واحد ..</font></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"><b> <font class="content" face="Arial" size="2"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/MSN620133PatcherPlusPlus.rar"> MSN620133PatcherPlusPlus</a></font></b></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <font class="content" face="Arial" size="2"> لتشغيل اكثر من ما سنجر </font></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"><b> <font class="content" face="Arial" size="2"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/msn7patch.rar"> MSN7PATCH</a></font></b></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <span lang="ar-bh"><font face="Arial" size="2"> لأصدار السابع لفتح اكثر من ماسنجر</font></span></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"><b> <font class="content" face="Arial" size="2"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/MsnMsgsPatch62137.zip"> MsnMsgsPatch62137</a></font></b></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <span lang="ar-sa"><font face="Arial" size="2"> فت?اكثر من ماسنجر مع الغا?الإعلانا?في الماسنجر المحدد في الاس?/font></span></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"><b> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/msn6.2.0205.zip"> <font face="Arial" size="2">6.2.0205</font></a></b></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <span lang="ar-sa"><font face="Arial" size="2"> فت?اكثر من ماسنجر للإصدا?6.2 وه?اخ?اصدر محدث من هذ?الماسنجر</font></span></b></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="19"> <p align="center"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/messpatch.zip"> <b><font face="Arial" size="2">7.0.0<span lang="ar-sa">42</span>5</font></b></a></td> <td align="middle" width="60%" height="19"><b> <span lang="ar-sa"><font face="Arial" size="2"> لتفح اكثر من ماسنجر للإصدا?السابع </font> </span></b><font face="Arial" size="2"><b>7.0.0<span lang="ar-sa">42</span>5</b></font></td> </tr> <tr> <td width="20%" height="20"> <p align="center"> <a href="http://www.phroon.com/service/patch/msn7patch.zip"> <b><font face="Arial" size="2">7.0.0205</font></b></a></td> <td align="middle" width="60%" height="20"> <font face="Arial" size="2"><b> <span lang="ar-sa">فت?اكثر من ماسنجر للإصدا? </span>7.0.0205</b></font></td> </tr> </table> </center></div> <p align="center"> <p align="center"> <a href="http://www.ratteb.com/al-fnaan.com" target="_blank"><img height="95" alt="احصائيات الفنان في رت? src="/buttons/6657.png" width="120" border="0"></a> <center> <p align="center"><span style="DIRECTION: ltr"> <font style="FONT-SIZE: 6pt" face="Tahoma"> <a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-36.html"> <font color="#FFFFFF">1</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-36-p-2.html"><font color="#FFFFFF">2</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-37.html"><font color="#FFFFFF">3</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14.html"><font color="#FFFFFF">4</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#FFFFFF">-</font></a></font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-2.html"><font color="#FFFFFF">5</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-3.html"><font color="#FFFFFF">6</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-4.html"><font color="#FFFFFF">7</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-5.html"><font color="#FFFFFF">8</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-30.html"><font color="#FFFFFF">9</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-30-p-2.html"><font color="#FFFFFF">10</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15.html"><font color="#FFFFFF">11</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15-p-2.html"><font color="#FFFFFF">12</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15-p-4.html"><font color="#FFFFFF">13</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15-p-3.html"><font color="#FFFFFF">14</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-44.html"><font color="#FFFFFF">15</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-12.html"><font color="#FFFFFF">16</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-12-p-2.html"><font color="#FFFFFF">17</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-11.html"><font color="#FFFFFF">18</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-11-p-2.html"><font color="#FFFFFF">19</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-10.html"><font color="#FFFFFF">20</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-10-p-2.html"><font color="#FFFFFF">21</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-7.html"><font color="#FFFFFF">22</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-7-p-2.html"><font color="#FFFFFF">23</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-7-p-3.html"><font color="#FFFFFF">24</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-45.html"><font color="#FFFFFF">25</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-45-p-2.html"><font color="#FFFFFF">26</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-8.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">27</font></span></a><a href="/vb/archive/index.php?f-8-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">28</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-48.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">29</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-49.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">30</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">31</font></span></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#FFFFFF">-</font></a><a href="/vb/archive/index.php?f-4.html"><font color="#FFFFFF">32</font></a></font><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">33</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-3.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">34</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-4.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">35</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-5.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">36</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-29.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">37</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-5.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">38</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-5-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">39</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-47.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">40</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-38.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">41</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-46.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">42</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2.html"><font color="#FFFFFF">43</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-2.html"><font color="#FFFFFF">44</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-3.html"><font color="#FFFFFF">45</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-4.html"><font color="#FFFFFF">46</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-41.html"><font color="#FFFFFF">4</font></a><font color="#FFFFFF">7-</font></font><font face="Tahoma" color="#ffffff"><a href="/vb/forumdisplay.php?f=37"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">1</font></span></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" face="Tahoma"><a href="/vb/archive/index.php?f-53.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#FFFFFF">48</font></span></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-18.html"><font color="#FFFFFF">49</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-18-p-2.html"><font color="#FFFFFF">50</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17.html"><font color="#FFFFFF">1</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-2.html"><font color="#FFFFFF">2</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-3.html"><font color="#FFFFFF">3</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-25.html"><font color="#FFFFFF">4</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-25-p-2.html"><font color="#FFFFFF">5</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-39.html"><font color="#FFFFFF">6</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-23.html"><font color="#FFFFFF">7</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-52.html"><font color="#FFFFFF">8</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-24.html"><font color="#FFFFFF">9</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-24-p-2.html"><font color="#FFFFFF">10</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-40.html"><font color="#FFFFFF">11</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-51.html"><font color="#FFFFFF">12</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-21.html"><font color="#FFFFFF">13</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-21-p-2.html"><font color="#FFFFFF">14</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-22.html"><font color="#FFFFFF">15</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-22-p-2.html"><font color="#FFFFFF">16</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-31.html"><font color="#FFFFFF">17</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#FFFFFF">-</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-32.html"><font color="#FFFFFF">18</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-2.html"><font color="#FFFFFF">1</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-2.html"><font color="#FFFFFF">9</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-3.html"><font color="#FFFFFF">20</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-43.html"><font color="#FFFFFF">21</font></a></font></span><font style="FONT-SIZE: 6pt"><font color="#FFFFFF"> -</font><a href="/vb/archive/index.php?f-37-p-2.html"><font color="#FFFFFF">22</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-15-p-5.html"><font color="#FFFFFF">23</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-12-p-2.html"><font color="#FFFFFF">24</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-7-p-3.html"><font color="#FFFFFF">25</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-8-p-3.html"><font color="#FFFFFF">26</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#FFFFFF">-</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-3.html"><font color="#FFFFFF">27</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-3.html"><font color="#FFFFFF">28</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#FFFFFF">-</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-25-p-2.html"><font color="#FFFFFF">2</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-25-p-2.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">9</font></a><font style="FONT-SIZE: 6pt"><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-4.html"><font color="#FFFFFF">30</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-3.html"><font color="#FFFFFF">31</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-5.html"><font color="#FFFFFF">32</font></a><font color="#FFFFFF"> -</font><a href="/99.html"><font color="#FFFFFF">22</font></a><font color="#FFFFFF">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-32-p-7.html"><font color="#FFFFFF">23</font></a></font><font color="#FFFFFF">-</font></font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-32-p-8.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">24</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-10-p-3.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">25</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-36-p-3.html"><font color="#FFFFFF">26</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-7-p-4.html"><font color="#FFFFFF">2</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php/f-7-p-4.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">7</font></a><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-14-p-6.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">2</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php/f-14-p-6.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">8</font></a><span lang="en-us"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">2</font><font color="#808000"><a href="/vb/archive/index.php?f-41.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">22</font></span></a></font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-15-p-7.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">28</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-10.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">29</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-3.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">30</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-53-p-2.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">31</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#008000" style="font-size: 6pt"><a href="/vb/archive/index.php?f-44-p-2.html"><font color="#FFFFFF">32</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-3.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">33</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-15-p-7.html"><font color="#FFFFFF">34</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-60.html"><font color="#FFFFFF">35</font></a></font><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-6.html"><font color="#FFFFFF">36</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-8-p-4.html"><font color="#FFFFFF">37</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-7-p-5.html"><font color="#FFFFFF">38</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-45-p-3.html"><font color="#FFFFFF">39</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-14-p-7.html"><font color="#FFFFFF">40</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-4.html"><font color="#FFFFFF">41</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-58.html"><font color="#FFFFFF">42</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-51-p-2.html"><font color="#FFFFFF">43</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-56.html"><font color="#FFFFFF">44</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#FFFFFF">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-36-p-3.html"><font color="#FFFFFF">45</font></a></font></span></p> </center></td> </tr></tbody></table> <table id="table10" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="#d5eff7" border="1"> <tbody> <tr> <td align="right"> <p align="center"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font></span><a href="/vb/register.php"><span style="text-decoration: none"><font color="#008000" size="1" face="Tahoma">التّسجيل</font></span></a><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/"><font color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">الفنان</span></font></a></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#389acf" size="2"> </font><a title="القروب" target="_blank" href="/group.html"><font color="#FF0000" size="1" face="Tahoma"><span style="text-decoration: none">قروب</span></font><span style="text-decoration: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"> </font></span><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none"><span lang="en-us">?/span>لفنا?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> | </span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/Bluetooth.html"><font color="#ff0000" size="1"><span style="text-decoration: none">بلوتوث</span></font></a></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="2"> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">| </font></span> <font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><span style="text-decoration: none"> <a href="http://www.up07.com/wavat/index.html"> <font color="#FF0000" size="1"> <span style="text-decoration: none">ويفا?/span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"><font color="#FF0000"> </font></span></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/msn.htm"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">برام? المسنج?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/Bluetooth2.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">بلوتوث تفحي?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/you/anshed.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">اناشيد اسلامي?/span></font></a></span><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="1"> <a href="/you/adv.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#008000">اعلن معنا</font></span></a> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none"><a target="_blank" href="/tsf7.html"><font color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">مشكل? التصفح</span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span> </font> <font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"> <span style="text-decoration: none"> <a href="/web.html"><font color="#FF0000"> <span style="text-decoration: none">مواق? صديق?/span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"> <span lang="en-us"> |</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/waslat.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FF0000" size="1">تباد? وصلا?/font></span></a></font><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2"> </font></span><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span> </font> </span></td></tr></tbody></table> </div> </div></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></div><!--begain seo for link--> <div> <h4> <label>ر©ارثرث÷:</label> <a title="ر©اررجحّ¹؛/ر©ارحّ¹؛" href="https://www.timecigar.com" > ر©اررجحّ¹؛/ر©ارحّ¹؛</a>| <a title="ر©ارרآôµê" href="https://www.timecigar.com" > ر©ارרآôµê</a>| <a title="¹إ°حر©ارרآôحّ/ئ·إئ" href="https://www.timecigar.com/cuba.html" > ¹إ°حر©ارרآôحّ/ئ·إئ</a>| <a title="¹إ°حر©ار¼غ¸ٌ" href="https://www.timecigar.com/cuba.html"> ¹إ°حر©ار¼غ¸ٌ</a>| <a title="ر©ار¼غ¸ٌ" href="https://www.timecigar.com" > ر©ار¼غ¸ٌ</a>| <a title="ر©ارشُأ´³é" href="https://www.timecigar.com/education068" > ر©ارشُأ´³é</a>| <a title="ر©ار°ة" href="https://www.timecigar.com" > ر©ار°ة</a>| <a title="ر©ارؤؤہïآٍ" href="https://www.timecigar.com/socigar.html"> ر©ارؤؤہïآٍ</a>| <a title="ر©ار؛£جش" href="https://www.timecigar.com/socigar.html"> ر©ار؛£جش</a>| <a title="¹إ°حر©ارئ·إئ" href="http://xuejia.timecigar.com/cuban-cigar" > ¹إ°حر©ارئ·إئ</a>| <a title="حئ¼ِز»¸ِآôر©ارµؤحّص¾" href="http://xuejia.timecigar.com/cigar-online-shop" > حئ¼ِز»¸ِآôر©ارµؤحّص¾</a>| <a title="·ا¹إر©ار" href="https://www.timecigar.com/world.html" > ·ا¹إر©ار</a>| <a title="SOص¾" href="https://www.timecigar.com/socigar.html" > SOص¾</a>| <a title="¸غث®ر©ار" href="https://www.timecigar.com/socigar.html" > ¸غث®ر©ار</a> </h4> </div> <div> <h4> <label>ر©ارئ·إئ: </label> <a title="¹إ°حر©ارئ·إئ" href="/cuban-cigar-brand.html">¹إ°حر©ارئ·إئ</a>| <a title="·ا¹إر©ارئ·إئ" href="/world-cigar-brand.html">·ا¹إر©ارئ·إئ</a> </h4> </div> <div> <h4> <label>US Electric Bike: </label> <a title="Addmotor electric bike shop" href="https://www.addmotor.com/">Addmotor electric bike shop</a> </h4> </div> <div> <h4> <label>دم¸غ×oؤwئ·£؛</label> <a title="Beauties' Secret cosmetic and skincare" href="https://www.beauties-secret.com/">Beauties' Secret»¯ٹy¼°×oؤwئ·</a> </h4> </div> <div> <h4> <label>إ·ضق¼ز‚hئ·إئ£؛</label> <a title="DecorCollectionڑWضق‚ي‚h" href="https://decorcollection.com/zh/">DecorCollectionڑWضق‚ي‚h</a> </h4> </div> <div> <h4> <label><a title='Wycombe Abbey British International School in Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/'>Wycombe Abbey British International School in Hong Kong</a>|</label> <a title='Wycombe Abbey' href='https://wycombeabbey.was.edu.hk'>Wycombe Abbey</a>| <a title='private school hong kong' href='https://www.was.edu.hk/'>private school hong kong</a>| <a title='English primary school Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/'>English primary school Hong Kong</a>| <a title='primary education' href='https://www.was.edu.hk/our-bespoke-curriculum/'>primary education</a>| <a title='top schools in Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/top-schools-in-hong-kong/'>top schools in Hong Kong</a>| <a title='best international schools hong kong' href='https://www.was.edu.hk/top-schools-in-hong-kong/'>best international schools hong kong</a>| <a title='best primary schools in hong kong' href='https://www.was.edu.hk/top-schools-in-hong-kong/'>best primary schools in hong kong</a>| <a title='school day' href='https://www.was.edu.hk/school-day/'>school day</a>| <a title='boarding school Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/boarding-school/'>boarding school Hong Kong</a>| <a title='دم¸غح‏رإ‡ّëHŒWذ£' href="https://wycombeabbey.was.edu.hk/دم¸غ‡ّëHŒWذ£/">دم¸غح‏رإ‡ّëHŒWذ£</a>| <a title='Wycombe Abbey School' href='https://wycombeabbey.was.edu.hk/دم¸غ‡ّëHŒWذ£/'>Wycombe Abbey School</a> </h4> </div> <!--end seo for link--></body></html>