رت?لخدمات احصائيات ?ترتي?المواق? border= | الفنان - احصائيات ?ترتي? border= ويفا?/title> <meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> <style>.inlineimg { VERTICAL-ALIGN: middle } </style> <meta content="Microsoft FrontPage 4.0" name="GENERATOR"></head> <body bottommargin="0" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" background="/bac.gif"> <div align="center"> <table id="table1" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="15" width="100%" bgcolor="#d5eff7" border="1"> <tbody> <tr> <td> <div align="center"> <table id="table2" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="15" width="100%" bgcolor="#ffffff" border="1"> <tbody> <tr> <td> <table id="table6" dir="rtl" height="150" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#d5eff7" background="/لي?السهار?- Lail Alsahara_files/2.jpg" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> <p align="center"><font color="#ffffff"><span style="FONT-SIZE: 3pt"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="720" height="150"> <param name="movie" value="alfnaan4.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="/alfnaan4.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="720" height="150" quality="High"></object> .</span></font></td></tr></tbody></table> <div align="center"> <table id="table4" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="#d5eff7" border="1"> <tbody> <tr> <td align="right"> <p align="center"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font></span><a href="/vb/register.php"><span style="text-decoration: none"><font color="#008000" size="1" face="Tahoma">التّسجيل</font></span></a><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/"><font color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">الفنان</span></font></a></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#389acf" size="2"> </font><a title="القروب" href="/group.html"><font color="#FF0000" size="1" face="Tahoma"><span style="text-decoration: none">قروب</span></font><span style="text-decoration: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"> </font><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span lang="en-us">?/span>لفنا?/font></span></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> | </span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/Bluetooth.html"><font color="#ff0000" size="1"><span style="text-decoration: none">بلوتوث</span></font></a></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="2"> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">| </font></span> <font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/wavat.html"><span style="text-decoration: none"> <font color="#FF0000" size="1">ويفا?/font></span></a></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"><font color="#FF0000"> </font></span></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/msn.htm"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">برام? المسنج?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/Bluetooth2.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">بلوتوث تفحي?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/you/anshed.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">اناشيد اسلامي?/span></font></a></span><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="1"> <a href="/you/adv.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#008000">اعلن معنا</font></span></a> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none"><a target="_blank" href="/tsf7.html"><font color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">مشكل? التصفح</span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span> </font></span> <b><span style="TEXT-DECORATION: none"> <a href="http://dir.al-fnaan.com/"> <font style="FONT-SIZE: 7pt; TEXT-DECORATION: none" face="Tahoma" color="#ff9900"> دليل الفنان</font></a><span lang="en-us"><font style="FONT-SIZE: 7pt" face="Tahoma" color="#ff0000"> </font></span> <font style="FONT-SIZE: 7pt" face="Tahoma" color="#7bbcdf"> <span lang="en-us" style="TEXT-DECORATION: none"> <a href="/vb/forumdisplay.php?f=45"> <font color="#87c2e2"><span style="TEXT-DECORATION: none">|</span></font></a></span></font></span></b></td></tr></tbody></table> <div align="center"> <center> <table id="table40" style="border-collapse: collapse; border: 1px dashed" bordercolor="#111111" height="50" cellspacing="0" cellpadding="0" width="663" border="1"> <tr> <td style="border: 1px solid" width="663" height="66"> <p align="center"><font color="#000000">ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا? ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا? ويفاتويفات ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا? ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفاتويفات ويفا? ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?ويفا?nbsp; </font> </td> </tr> </table> </center></div> <div align="center"> <table id="table7" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="220"> <div align="center"> <table id="table8" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellpadding="3" width="65%" border="0"> <tbody> <tr> <td align="middle"> <div align="center"> <table id="table9" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <font face="Tahoma" color="#389ACF" size="2"><span lang="en-us"> </span></font><span lang="ar-sa"><a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v33.zip"><font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"><span style="text-decoration: none">أمنيات شا?ابتل?بالشلل الكامل</span></font></a><font color="#336497" size="4"> <img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></td></tr></tbody></table></div></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table10" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"> <font color="#336497" size="2"> <a href="http://www.jawaly.org/3gp/da3wah/hospital.3gp"> <font color="#389ACF" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">المو?/span></font></a></font><span lang="ar-sa"><font color="#336497" size="4"><img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></p> </td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table11" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"> <font color="#336497" size="2"> <a href="http://www.jawaly.org/3gp/da3wah/yabnAdAm2.3gp"> <span style="text-decoration: none"> <font color="#389ACF" face="Tahoma">حساف?/font></span></a></font><span lang="ar-sa"><font color="#336497" size="4"><img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table12" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"><font color="#336497" size="2"> <a href="http://www.jawaly.org/3gp/da3wah/safri.3gp"> <font color="#389ACF"><span style="text-decoration: none"> بداي?السف?/span></font></a></font><span lang="ar-sa"><font color="#336497" size="4"><img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table13" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"><span lang="ar-sa"> <font color="#336497" size="2" face="Tahoma"> <a href="http://www.jawaly.org/3gp/da3wah/3thr.3gp"> <span style="text-decoration: none"><font color="#389ACF"> با?عذ?/font></span></a></font><font color="#336497" size="4"><img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table14" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="ar-sa"> <font color="#336497" size="2" face="Tahoma"> <a href="http://http//www.jawaly.org/3gp/da3wah/janeen.3gp"> <span style="text-decoration: none"><font color="#389ACF"> لحظة قب?ان تعصي</font></span></a></font><font color="#336497" size="4"><img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></p> </td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table17" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="ar-sa"> <font color="#336497" size="2" face="Tahoma"> <a href="http://http//www.jawaly.org/3gp/da3wah/tsonamy.3gp"> <span style="text-decoration: none"><font color="#389ACF"> فاعتبر?/font></span></a></font><font color="#336497" size="4"><img height="10" src="/htm/new.gif" width="33" border="0"></font></span></p> </td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table18" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.saaid.net/jwal/v/v32.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">نا?البلوتوث</span></font></a></p> </td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table19" dir="rtl" style="BORDER-TOP-STYLE: dashed; BORDER-RIGHT-STYLE: dashed; BORDER-LEFT-STYLE: dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM-STYLE: dashed" bordercolor="#ffffff" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ffffff" border="1"> <tbody> <tr> <td> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></td> <td> <center> <p align="center"><span style="DIRECTION: ltr"> <font style="FONT-SIZE: 6pt" face="Tahoma"> <a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-36.html"> <font color="#C0C0C0">1</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-36-p-2.html"><font color="#C0C0C0">2</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-37.html"><font color="#C0C0C0">3</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14.html"><font color="#C0C0C0">4</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#C0C0C0">-</font></a></font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-2.html"><font color="#C0C0C0">5</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-3.html"><font color="#C0C0C0">6</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-4.html"><font color="#C0C0C0">7</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-14-p-5.html"><font color="#C0C0C0">8</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-30.html"><font color="#C0C0C0">9</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-30-p-2.html"><font color="#C0C0C0">10</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15.html"><font color="#C0C0C0">11</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15-p-2.html"><font color="#C0C0C0">12</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15-p-4.html"><font color="#C0C0C0">13</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-15-p-3.html"><font color="#C0C0C0">14</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-44.html"><font color="#C0C0C0">15</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-12.html"><font color="#C0C0C0">16</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-12-p-2.html"><font color="#C0C0C0">17</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-11.html"><font color="#C0C0C0">18</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-11-p-2.html"><font color="#C0C0C0">19</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-10.html"><font color="#C0C0C0">20</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-10-p-2.html"><font color="#C0C0C0">21</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-7.html"><font color="#C0C0C0">22</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-7-p-2.html"><font color="#C0C0C0">23</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a style="TEXT-DECORATION: none" href="/vb/archive/index.php?f-7-p-3.html"><font color="#C0C0C0">24</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-45.html"><font color="#C0C0C0">25</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-45-p-2.html"><font color="#C0C0C0">26</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-8.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">27</font></span></a><a href="/vb/archive/index.php?f-8-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">28</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-48.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">29</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-49.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">30</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">31</font></span></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#C0C0C0">-</font></a><a href="/vb/archive/index.php?f-4.html"><font color="#C0C0C0">32</font></a></font><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">33</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-3.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">34</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-4.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">35</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-4-p-5.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">36</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-29.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">37</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-5.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">38</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-5-p-2.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">39</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-47.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">40</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-38.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">41</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-46.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">42</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2.html"><font color="#C0C0C0">43</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-2.html"><font color="#C0C0C0">44</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-3.html"><font color="#C0C0C0">45</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-4.html"><font color="#C0C0C0">46</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-41.html"><font color="#C0C0C0">4</font></a><font color="#C0C0C0">7-</font></font><font face="Tahoma" color="#ffffff"><a href="/vb/forumdisplay.php?f=37"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">1</font></span></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" face="Tahoma"><a href="/vb/archive/index.php?f-53.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font color="#C0C0C0">48</font></span></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-18.html"><font color="#C0C0C0">49</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-18-p-2.html"><font color="#C0C0C0">50</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17.html"><font color="#C0C0C0">1</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-2.html"><font color="#C0C0C0">2</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-3.html"><font color="#C0C0C0">3</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-25.html"><font color="#C0C0C0">4</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-25-p-2.html"><font color="#C0C0C0">5</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-39.html"><font color="#C0C0C0">6</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-23.html"><font color="#C0C0C0">7</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-52.html"><font color="#C0C0C0">8</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-24.html"><font color="#C0C0C0">9</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-24-p-2.html"><font color="#C0C0C0">10</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-40.html"><font color="#C0C0C0">11</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-51.html"><font color="#C0C0C0">12</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-21.html"><font color="#C0C0C0">13</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-21-p-2.html"><font color="#C0C0C0">14</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-22.html"><font color="#C0C0C0">15</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-22-p-2.html"><font color="#C0C0C0">16</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-31.html"><font color="#C0C0C0">17</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#C0C0C0">-</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-32.html"><font color="#C0C0C0">18</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-2.html"><font color="#C0C0C0">1</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-2.html"><font color="#C0C0C0">9</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-3.html"><font color="#C0C0C0">20</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-43.html"><font color="#C0C0C0">21</font></a></font></span><font style="FONT-SIZE: 6pt"><font color="#C0C0C0"> -</font><a href="/vb/archive/index.php?f-37-p-2.html"><font color="#C0C0C0">22</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-15-p-5.html"><font color="#C0C0C0">23</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-12-p-2.html"><font color="#C0C0C0">24</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-7-p-3.html"><font color="#C0C0C0">25</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-8-p-3.html"><font color="#C0C0C0">26</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#C0C0C0">-</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-3.html"><font color="#C0C0C0">27</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-3.html"><font color="#C0C0C0">28</font></a><font color="#ffffff"><a href="/99.html"><font color="#C0C0C0">-</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-25-p-2.html"><font color="#C0C0C0">2</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php?f-25-p-2.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">9</font></a><font style="FONT-SIZE: 6pt"><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-4.html"><font color="#C0C0C0">30</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-3.html"><font color="#C0C0C0">31</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-5.html"><font color="#C0C0C0">32</font></a><font color="#C0C0C0"> -</font><a href="/99.html"><font color="#C0C0C0">22</font></a><font color="#C0C0C0">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-32-p-7.html"><font color="#C0C0C0">23</font></a></font><font color="#C0C0C0">-</font></font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-32-p-8.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">24</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-10-p-3.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">25</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-36-p-3.html"><font color="#C0C0C0">26</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-7-p-4.html"><font color="#C0C0C0">2</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php/f-7-p-4.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">7</font></a><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php/f-14-p-6.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">2</font></a></font><a href="/vb/archive/index.php/f-14-p-6.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">8</font></a><span lang="en-us"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">2</font><font color="#808000"><a href="/vb/archive/index.php?f-41.html"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">22</font></span></a></font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-15-p-7.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">28</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-32-p-10.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">29</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-3.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">30</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-53-p-2.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">31</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#008000" style="font-size: 6pt"><a href="/vb/archive/index.php?f-44-p-2.html"><font color="#C0C0C0">32</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font color="#ffffff"><a href="/vb/archive/index.php?f-49-p-3.html"><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">33</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-15-p-7.html"><font color="#C0C0C0">34</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-60.html"><font color="#C0C0C0">35</font></a></font><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><font style="FONT-SIZE: 6pt" color="#008000"><a href="/vb/archive/index.php?f-2-p-6.html"><font color="#C0C0C0">36</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-8-p-4.html"><font color="#C0C0C0">37</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-7-p-5.html"><font color="#C0C0C0">38</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-45-p-3.html"><font color="#C0C0C0">39</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-14-p-7.html"><font color="#C0C0C0">40</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-17-p-4.html"><font color="#C0C0C0">41</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-58.html"><font color="#C0C0C0">42</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-51-p-2.html"><font color="#C0C0C0">43</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-56.html"><font color="#C0C0C0">44</font></a><font style="font-size: 6pt" color="#C0C0C0">-</font><a href="/vb/archive/index.php?f-36-p-3.html"><font color="#C0C0C0">45</font></a></font></span></p> </center> <p align="center"> </p> <p align="center"> <a href="http://www.ratteb.com/al-fnaan.com" target="_blank"><img height="95" alt="احصائيات الفنان في رت? src="/buttons/6657.png" width="120" border="0"></a><p align="center"> <a href="http://partner.alexa.com/amzn/redirect_to_detail?url=www.al-fnaan.com"> <img height="65" alt="Alexa Certified Traffic Ranking for www.al-fnaan.com" src="/site_stats/gif/t/a/YWwtZm5hYW4uY29t/s.gif" width="120" border="0"></a> </td> <td width="193"> <div align="center"> <table id="table30" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellpadding="3" width="67%" border="0"> <tbody> <tr> <td align="middle"> <div align="center"> <table id="table31" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"><font size="2"> <a target="_blank" href="http://www.saaid.net/jwal/v/v31.zip"> <font color="#389ACF" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">لحظة تأمل</span></font></a></font></td></tr></tbody></table></div></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table32" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v30.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">إل?صلات?/span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table33" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#389acf" size="2"><span lang="en-us">  </span></font> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v29.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">أق?صلات?قب? ممات?/span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table34" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v26.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">إنما الأعما? بالخواتي?/span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table35" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v28.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">مشهد خس?مرقص في إسرائي?/span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table36" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v16.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">الطف?اليتيم</span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table37" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v27.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">المو?هي?/span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table38" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#389acf" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ecf8fb" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"> <a href="http://www.saaid.net/jwal/v/v18.zip"> <font color="#389ACF" size="2" face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none">عقوق الوالدين</span></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align="middle"> <table id="table39" dir="rtl" style="BORDER-TOP-STYLE: dashed; BORDER-RIGHT-STYLE: dashed; BORDER-LEFT-STYLE: dashed; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM-STYLE: dashed" bordercolor="#ffffff" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" bgcolor="#ffffff" border="1"> <tbody> <tr> <td><span lang="en-us"><font style="FONT-SIZE: 0px" face="Tahoma">.</font></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table> <table id="table41" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#87c2e2" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="#d5eff7" border="1"> <tbody> <tr> <td align="right"> <p align="center"><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font></span><a href="/vb/register.php"><span style="text-decoration: none"><font color="#008000" size="1" face="Tahoma">التّسجيل</font></span></a><span style="TEXT-DECORATION: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/"><font color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">الفنان</span></font></a></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#389acf" size="2"> </font><a title="القروب" target="_blank" href="/group.html"><font color="#FF0000" size="1" face="Tahoma"><span style="text-decoration: none">قروب</span></font><span style="text-decoration: none"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"> </font></span><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none"><span lang="en-us">?/span>لفنا?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> | </span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><a href="/Bluetooth.html"><font color="#ff0000" size="1"><span style="text-decoration: none">بلوتوث</span></font></a></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="2"> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">| </font></span> <font face="Tahoma" color="#7bbcdf"><span style="text-decoration: none"> <a href="http://www.up07.com/wavat/index.html"> <font color="#FF0000" size="1"> <span style="text-decoration: none">ويفا?/span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"><font color="#FF0000"> </font></span></font><span lang="en-us"><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/msn.htm"><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none">برام? المسنج?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/Bluetooth2.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">بلوتوث تفحي?/span></font></a><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2">|</font><a href="/you/anshed.htm"><font face="Tahoma" size="1" color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">اناشيد اسلامي?/span></font></a></span><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="1"> <a href="/you/adv.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#008000">اعلن معنا</font></span></a> </font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us">|</span></font><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"><span style="text-decoration: none"><a target="_blank" href="/tsf7.html"><font color="#FF0000"><span style="text-decoration: none">مشكل? التصفح</span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"><span lang="en-us"> |</span> </font> <font face="Tahoma" color="#FF0000" size="1"> <span style="text-decoration: none"> <a href="/web.html"><font color="#FF0000"> <span style="text-decoration: none">مواق? صديق?/span></font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#7bbcdf" size="2"> <span lang="en-us"> |</span></font></span></td></tr></tbody></table> </div> </div></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></div><!--begain seo for link--> <div> <h4> <label><a title='Wycombe Abbey British International School in Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/'>Wycombe Abbey British International School in Hong Kong</a></label> <a title='Wycombe Abbey' href='https://wycombeabbey.was.edu.hk'>Wycombe Abbey</a>| <a title='private school hong kong' href='https://www.was.edu.hk/'>private school hong kong</a>| <a title='English primary school Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/'>English primary school Hong Kong</a>| <a title='primary education' href='https://www.was.edu.hk/our-bespoke-curriculum/'>primary education</a>| <a title='top schools in Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/top-schools-in-hong-kong/'>top schools in Hong Kong</a>| <a title='best international schools hong kong' href='https://www.was.edu.hk/top-schools-in-hong-kong/'>best international schools hong kong</a>| <a title='best primary schools in hong kong' href='https://www.was.edu.hk/top-schools-in-hong-kong/'>best primary schools in hong kong</a>| <a title='school day' href='https://www.was.edu.hk/school-day/'>school day</a>| <a title='boarding school Hong Kong' href='https://www.was.edu.hk/boarding-school/'>boarding school Hong Kong</a>| </h4> </div> <!--end seo for link--></body></html> <body background="/bac.gif" oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFFF">